Yhdistyksen säännöt

Suomen Tanssipelaajat ry - Säännöt

1 Luku

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Tanssipelaajat ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssipelien harrastamista koko Suomessa ja tarjota tanssipelimahdollisuus sekä muita etuja jäsenilleen.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi:

 1. järjestää jäsentapaamisia, juhlia, huviretkiä, sekä tanssipeli-iltoja, -tapahtumia ja -kilpailuja

 2. hankkia tanssipelikalustoa jäsentensä käytettäväksi

 3. pitää yhteyttä ja järjestää yhteistoimintaa muiden tanssipelejä edustavien yhdistysten ja yritysten kanssa

 4. pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittamalla.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä vastaanottaa lahjoituksia, sponsoritukia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten hyödyllistä irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § Yhdistyksen virallinen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

2 Luku

Jäsenet

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

7 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

8 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää hallitus. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivästä määrää hallitus.

Kunniajäsenet ovat kuitenkin vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

9 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavissa tapauksissa:

 1. Jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

 2. Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, toimii törkeästi pykälässä 13 mainittuja urheilun eettisiä periaatteita vastaan tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 3. Jäsen rikkoo pykälän 12 mukaista sitoutumista antidopingtoimintaan.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen tai pykälän 12 vastainen rikkomus.

Erottamispäätös on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Yhdistyksen hallitus voi myös edellä mainituista syistä päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi yhdistyksen toiminnasta, kilpailukiellon tai -rajoituksen asettamisesta, sakosta sekä varoituksesta.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

12 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton (IDSF) antidopingsäännöstöä ja määräyksiä.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle liitolle (STUL) sekä kansainväliselle lajiliitolle (IDSF).

Kansallinen lajiliitto ja kansainvälinen lajiliitto voivat päättää yhdistyksen jäsenen dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjen alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Yhdistyksen hallitus päättää muista kurinpitotoimista.

13 § Urheilun eettiset periaatteet

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita. Näiden periaatteiden vastaista toimintaa on muun muassa:

 1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 1. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa

*Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.

 1. Urheiluhuijaus
 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

 • Tuloksista etukäteen sopiminen

 1. Vedonlyönti
 • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 1. Lahjonta ja kiristys
 • Tuomarien, kilpakumppanien, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen, kiristys tai niiden yrittäminen tuloksen manipuloimiseksi
 1. Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään. Yhdistyksen hallitus päättää muista kurinpitotoimista.

3 Luku

Yhdistyksen kokoukset

14 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Vaalikokous pidetään marras-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä tai 10 yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

15 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. kokouksen päättäminen.

16 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 4. Valitaan kaksi (2) äänten laskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
 8. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 11. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Kokouksen päättäminen.

17§ Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puheoikeus ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla voi äänestää. Yksi henkilö saa äänestää yhdessä kokouksessa enintään kolmella valtakirjalla.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

18§ Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

19§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

20 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

21 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

22 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

Luku 4

Hallitus

23 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta jäsentä sekä enintään 2 varajäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset ja kunniajäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

24 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa
 2. edustaa yhdistystä
 3. laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
 7. päättää liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksamisen eräpäivistä
 8. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä
 9. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

25 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

26 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen täysi-ikäisen jäsenen kanssa.

5 Luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

27 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen kokous voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

6 Luku

Hallinto ja talous

28 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

29 § Tilintarkastajat

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Luku

Erityisiä määräyksiä

30 § Yhdistyksen tunnukset, merkit ja internetsivusto

Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää hallitus. Virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen internetsivustoon liittyvistä asioista ja sivuston sisällöstä päättää hallitus.

31 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

33 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

34 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 7.10.2007 sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 24.01.2014.